Canvis entre la versió 7 i la versió 8 de WikiStart


Ignora:
Marca horària:
09/07/2015 15:42:37 (fa 3 anys)
Autor:
roger.pueyo
Comentari

--

Llegenda:

No modificat
Afegit
Suprimit
Modificat
 • WikiStart

  v7 v8  
  1111Si no podeu obrir tiquets nous, probablement es degui a que no heu validat l'adreça de correu assignada al vostre usuari. Fer-ho és molt fàcil:
  1212
  13  * Inicieu sessió al [http://trac.guifi.net/login Trac de Guifi.net]
   13 * [http://trac.guifi.net/login Inicieu la sessió] al Trac de Guifi.net
  1414 * Accediu al vostre espai d'usuari i procediu a verificar la vostra adreça (podeu fer-ho directament [http://trac.guifi.net/verify_email aquí])
  1515 * Rebreu un missatge al vostre correu electrònic; seguiu les instruccions que hi trobareu per validar la vostra adreça
   
  3030Si no puede abrir nuevas incidencias, probablemente se deba a que no ha validado la dirección de correo asignada a su usuario. Hacerlo es muy fácil:
  3131
  32  * Inicie sesión en el [http://trac.guifi.net/login Trac de Guifi.net]
   32 * [http://trac.guifi.net/login Inicie sesión] en el Trac de Guifi.net
  3333 * Acceda a su espacio de usuario y proceda a verificar su dirección (puede hacerlo directamente [http://trac.guifi.net/verify_email aquí])
  3434 * Recibirá un mensaje en su correo electrónico; siga las instrucciones que hallará para validar su dirección
   
  4848If you can not open new tickets, it is probably because you have not validated the e-mail address associated to your user. Doing it is very easy:
  4949
  50  * Log in at [http://trac.guifi.net/login Guifi.net's Trac]
   50 * [http://trac.guifi.net/login Log in] at Guifi.net's Trac
  5151 * Go to your user's page and proceed to the address verification (you can do it directly [http://trac.guifi.net/verify_email here])
  5252 * You will receive an e-mail; follow the instructions you will find there to validate your address