Planificació

Peticions a determinar si s'han d'incloure en qualsevol de les futures versions del mòdul guifi.net per Drupal.

Petitions for determining whether to include in any future versions of the module guifi.net for drupal.

Peticiones para determinar si han de incluir en cualquiera de las versiones futuras del módulo guifi.net para Drupal.

Nota: Vegeu TracRoadmap per a obtenir ajuda sobre l'ús de la planificació.