wiki:WikiStart

Benvinguts al Trac de Guifi.net

Us trobeu al portal de manteniment i desenvolupament de la pàgina web del projecte Guifi.net. Està basat en Trac, un sistema wiki avançat per al seguiment de tiquets i incidències.

Com utilitzar el Trac de Guifi.net

Per tal de reportar incidències, afegir comentaris, etc. heu d'iniciar sessió amb el vostre usuari de la web principal de Guifi.net. Un cop identificats podreu contribuir obrint tiquets o modificant-ne d'existents.

Problemes a l'hora de crear tiquets?

Si no podeu obrir tiquets nous, probablement es degui a que no heu validat l'adreça de correu assignada al vostre usuari. Fer-ho és molt fàcil:

  • Inicieu la sessió al Trac de Guifi.net
  • Accediu al vostre espai d'usuari i procediu a verificar la vostra adreça (podeu fer-ho directament aquí)
  • Rebreu un missatge al vostre correu electrònic; seguiu les instruccions que hi trobareu per validar la vostra adreça

Bienvenido al Trac de Guifi.net

Se encuentra en el portal de mantenimiento y desarrollo de la página web del proyecto Guifi.net. Está basado en Trac, un sistema wiki avanzado para el seguimiento de tiques e incidencias.

Como usar el Trac de Guifi.net

Para reportar incidencias, añadir comentarios, etc. debe iniciar sesión con su usuario de la página web principal de Guifi.net. Una vez identificado puede contrubiur abriendo incidencias o modificando las existentes.

¿Problemas a la hora de crear incidencias?

Si no puede abrir nuevas incidencias, probablemente se deba a que no ha validado la dirección de correo asignada a su usuario. Hacerlo es muy fácil:

  • Inicie sesión en el Trac de Guifi.net
  • Acceda a su espacio de usuario y proceda a verificar su dirección (puede hacerlo directamente aquí)
  • Recibirá un mensaje en su correo electrónico; siga las instrucciones que hallará para validar su dirección

Welcome to Guifi.net's Trac

You are in the maintenance and development site of the Guifi.net project main web page. It is based on Trac, an advanced wiki system for tracking tickets and issues.

How to use Guifi.net's Trac

In order to report issues, add comments, etc. you must log in with your username at Guifi.net's main web page. Once authenticated, you will be able to contribute opening tickets or modifying the current ones.

Having trouble to create new tickets?

If you can not open new tickets, it is probably because you have not validated the e-mail address associated to your user. Doing it is very easy:

  • Log in at Guifi.net's Trac
  • Go to your user's page and proceed to the address verification (you can do it directly here)
  • You will receive an e-mail; follow the instructions you will find there to validate your address
Modificat per darrera vegada Fa 3 anys Modificat per darrera vegada el 23/07/2015 15:20:03